EDUKACJA

  • Regularne przeprowadzanie bieżących remontów we wszystkich placówkach oświatowych.
  • Stałe doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
  • Dalsza rozbudowa i modernizacja bazy sportowej szkół
  • Dążenie do dalszego podwyższania poziomu edukacyjnego w czeladzkich szkołach.
  • W oparciu o doświadczenia innych krajów, stworzenie programu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
  • Kontynuacja i rozszerzenie zakresu działań na rzecz dokształcania i rozwoju osobistego seniorów.
  • Rozszerzenie oferty atrakcyjnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
  • Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych i osiągających słabsze wyniki nauczania.
  • Podwyższenie uposażeń dla personelu administracji i obsługi w placówkach oświatowych

Start typing and press Enter to search